Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. ( Dz. U. nr 227, poz. 1367):

  1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.
  2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Jako licencjonowany Doradca DGSA oferuję usługi doradcze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługa obejmuje doradztwo w zakresie:

  • przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
  • sporządzania planu ochrony, jeżeli jest wymagany przepisami ( dotyczy towarów niebezpiecznych dużego ryzyka np. UN 1203
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Dla firm, które podpisują umowę na doradztwo ADR, oferuję w korzystnej cenie usługi BHP, z uwzględnieniem specyfiki pracy przy materiałach niebezpiecznych.