Ocena ryzyka zawodowego

ocena-ryzyka-zawodowego-bhpPracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy (Kodeks Pracy art. 226). W tym celu pracodawca zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz ustalić niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Ocenę ryzyka przeprowadza się na wszystkich stanowiskach pracy!

Wykonując ją należy kolejno:

  • zebrać informacje, potrzebne do oceny ryzyka zawodowego,
  • przeanalizować zebrane informacje i zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia,
  • oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
  • ocenić, czy ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami można zaakceptować, biorąc pod uwagę ustalone kryteria,
  • sformułować zalecenia odnośnie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,
  • skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny i poinformować pracowników o tych wynikach.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy w ramach stałej współpracy oraz na indywidualne zlecenie.

Podstawa prawna:

• Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r.