Akty prawne

akty-prawne-bhpZrestrukturyzowana umowa europejska ADR

„Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. ( Dz. U. nr 227, poz. 1367):

 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.
 2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Jako licencjonowany Doradca DGSA oferuję usługi doradcze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługa obejmuje doradztwo w zakresie:

 • przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
 • sporządzania rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • sporządzania planu ochrony, jeżeli jest wymagany przepisami ( dotyczy towarów niebezpiecznych dużego ryzyka np. UN 1203
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Dla firm, które podpisują umowę na doradztwo ADR, oferuję w korzystnej cenie usługi BHP, z uwzględnieniem specyfiki pracy przy materiałach niebezpiecznych.

UWAGA:

Zgodnie z przepisem 1.3.2 oraz 8.2.3 Europejskiej Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR) osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Niniejsze wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowcy którzy nie mają uprawnień ADR

Szkolenie ma formę, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i obowiązków osób, których dotyczy.
Pracownicy zostaną zaznajomieni z:

 • ogólnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadającym ich odpowiedzialności i obowiązkom;
 • zagrożeniami stwarzanymi przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku;
 • z bezpiecznymi sposobami postępowania oraz z procedurami ratowniczymi.

Uprawnienie do przeprowadzania w/w szkoleń są zgodnie z przepisami Europejskiej umowy ADR – Doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych.